Procurorul Igor Popa, cel mai bun punctaj în concursul pentru funcția de procuror al mun. ChișinăuIgor Popa, pro­cu­ro­rul inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău a obți­nut cele mai mari note în con­cur­sul orga­ni­zat pen­tru supli­ni­rea func­ției vacante de pro­cu­ror al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, func­ție rămasă vacantă după pen­sio­na­rea lui Ion Dia­cov, fos­tul con­du­că­tor al insti­tu­ției.

La acest con­curs s-au înscris doi can­di­dați, Igor Popa, fos­tul pro­cu­ror șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râș­cani din Chi­și­nău și Nico­lae Geru, pro­cu­ror șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cen­tru.La înce­pu­tul aces­tei luni, la eva­lu­a­rea cunoş­tinţe­lor prac­tice şi teo­re­tice Igor Popa a obți­nut 9,4 puncte, în timp ce Nico­lae Geru, 9,2. Și la proba orală, Popa l-a învins pe con­tra­can­di­da­tul său, obținând 9,6 puncte, față de cele 9,4 obți­nute de Nico­lae Geru. Ast­fel, cu o medie de 9,5, Igor Popa devine favo­rit pen­tru desem­na­rea sa în func­ția de pro­cu­ror șef al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, insti­tu­ție care, după refor­ma­rea pro­cu­ra­tu­rii, din luna august 2016, va pre­lua inclu­siv pro­cu­ra­tu­rile sec­to­ri­ale din Capi­tală, iar șefii aces­tor pro­cu­ra­turi vor deveni adjunc­ții pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­și­nău.

Procurorul Igor Popa, cel mai bun punctaj în concursul pentru funcția de procuror al mun. Chișinău 2Deci­zia finală pri­vind numi­rea lui Igor Popa la șefia Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău urmează să fie luată de Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor.

Igor Popa a ajuns în atenţia opi­niei publice în peri­oada guver­nă­rii comu­niste, când a instru­men­tat mai multe dosare împo­triva lide­ri­lor opo­zi­ţiei de atunci. Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai multe demer­suri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­tari la 7 apri­lie 2009. Ajuns la şefia Pro­cu­ra­tu­rii Râş­cani în 2012, Popa s-a mutat în 2013 în casă nouă, procurându-şi un apar­ta­ment de 123 m.p., a cărui valoare de piaţă depă­şeşte 1 milion de lei, mult peste sala­riul său anual, care a ajuns la doar 113 mii de lei în 2013 și 111 mii în 2014.

În 2014, Igor Popa și-a cum­pă­rat și mașină nouă, o Hyun­dai Santa Fe fabri­cată în 2014, cu 405 mii de lei.

Soţia lui Igor Popa, Ala Popa, este avo­cată, aflată acum însă în  con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui.

sursa: zdg.md