Graficul controalelor și lista companiilor ce vor fi verificate de către Inspectoratul de Stat al MunciiInspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a prezentat graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2017. Conform graficului, vor fi supuse controlului 892 de întreprinderi.

Graficul controalelor și lista companiilor care vor fi verificate de către Inspectorat pot fi văzute aici.

Potrivit Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii, controlul de fond şi controlul tematic se desfăşoară în conformitate cu Programul anual de activitate al ISM, aprobat de directorul al Inspectoratului de Stat al Muncii după coordonarea cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Inspecţiile teritoriale de muncă desfăşoară controlul conform planurilor trimestriale de activitate, elaborate în baza Programului anual de activitate al ISM şi aprobate de şeful al inspecţiei teritoriale. De asemenea, controlul de fond şi controlul tematic pot fi realizate şi la solicitarea angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia), a salariatului sau a sindicatelor.

Art. 113 din Lege prevede că la efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă verifică respectarea prevederilor legale referitoare la:

 • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • retribuirea muncii;
 • normele de muncă;
 • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
 • disciplina muncii;
 • securitatea şi sănătatea în muncă;
 • particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi;
 • răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;
 • completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă;
 • adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • prezentarea în adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, de către angajatori, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor sale pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Controlul de stat se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control. În procesul-verbal, inspectorul de muncă consemnează succint esenţa încălcării constatate, indică prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative încălcate şi dispune conformarea imediată sau, după caz, într-un termen rezonabil cu prevederile legale.

Procesul-verbal de control se întocmeşte în două exemplare. Fiecare exemplar are înscris numărul de ordine din registrul de evidenţă a proceselor-verbale de control. Registrele de evidenţă a proceselor-verbale de control se ţin de inspecţia teritorială de muncă şi de aparatul ISM. Fiecare exemplar al procesului-verbal de control este semnat de inspectorul de muncă care l-a întocmit, de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia) şi de reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor din unitate. Un exemplar al procesului-verbal de control se păstrează la inspecţia teritorială de muncă sau la ISM, iar celălalt – la unitate. Dacă angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) refuză să semneze procesul-verbal de control, inspectorul de muncă consemnează refuzul în procesul-verbal, pe care îl expediază prin poştă, printr-o scrisoare cu aviz de recepţie, în adresa unităţii. În cazul controlului efectuat la persoane care practică activitate de întreprinzător, procesul-verbal de control se întocmește și se înregistrează cu respectarea prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă are drept scop:

 • verificarea modului în care angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) respectă legislaţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • acordarea ajutorului consultativ şi metodologic angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) în identificarea căilor de aplicare eficientă a legislaţiei şi de prevenire a încălcărilor, precum şi de lichidare a încălcărilor în cazul constatării acestora;
 • sancţionarea încălcărilor constatate.

Sursa: bizlaw.md