Curăţenie cu scandal la Centrul Diagnostic RepublicanDe mai bine de un an, infir­mi­e­rele de la Insti­tu­ţia Medico-Sanitară Publică (IMPSP) Cen­trul Repu­bli­can de Dia­gnos­ti­care Medi­cală sunt supuse pre­siu­ni­lor admi­nis­tra­ţiei pen­tru a se angaja, prin trans­fer, la firma de cură­ţe­nie „Igiena Com­pany” SRL. În caz con­trar, infir­mi­e­rele pot rămâne fără sala­rii sau pot fi dis­po­ni­bi­li­zate.

Anul 2016 a înce­put pen­tru infir­mi­e­rele de la Cen­trul Repu­bli­can de Dia­gnos­ti­care Medi­cală (CRDM) cu veşti proaste. Aces­tea au fost anu­nţate că, prin trans­fer, vor fi anga­jate la „Igiena Com­pany” SRL, fie­care din­tre ele fiind invi­tată de admi­nis­tra­ţie să sem­neze acor­dul sau refu­zul de a munci la firma de cură­ţe­nie. Infir­mi­e­rele cer res­pec­ta­rea tutu­ror drep­tu­ri­lor de muncă, cum ar fi înre­gis­tra­rea la ANOFM, achi­ta­rea indem­ni­za­ţi­i­lor pen­tru con­ce­di­ile neu­ti­li­zate şi a pri­mei anu­ale obli­ga­to­rii. „Juris­tul ne-a infor­mat des­pre ordi­nul de pre­a­vi­zare şi des­pre posi­bila con­ce­di­ere. Ne-au spus că mai putem lucra două luni”, poves­teşte Eca­te­rina Sil­ves­tru, infir­mieră care lucrează la CRDM mai bine de 12 ani.

559-centrul-de-diagnostic„Din 2015, când la Cen­tru au venit repre­zen­tanţii „Igiena Com­pany” SRL, am refu­zat să lucrăm la ei. Orele de muncă sunt decise de firmă: poţi patru ore să vii de dimi­neaţă, sau să lucrezi când şi unde le con­vine. Nu accep­tăm, pen­tru că firma e pri­vată şi admi­nis­tra­ţia face ce vrea cu lucră­to­rii. Nefi­ind de stat, nu vom fi pro­te­jaţi de nimeni”, spune doamna Dusea, care, de 13 ani, este infir­mieră la CRDM. „Să fi fost legi­tim, ne-am fi trans­fe­rat, dar înţe­le­gem că ceva nu-i curat aici”, afirmă altă infir­mieră.

„Nu ne trebuie firmă. Vrem să lucrăm ca şi până acum”
„Şi direc­to­rul, Andrei Tes­te­mi­ţanu, nu a fost de acord cu acest con­tract. Parcă îi este ruşine când se întâl­neşte cu noi. Când avem vreo adu­nare, direc­to­rul pune capul în pământ şi tace”, poves­tesc infir­mi­e­rele. Aces­tea mai spun că sala­riul pe care îl pro­pune „Igiena Com­pany” SRL este prea mic: „Sala­riul pro­pus este mic – 20 de lei pe oră, pen­tru patru ore de lucru. Din­tre aceş­tia, vom rămâne doar cu 15 lei, ceea ce înseamnă cam 1300 de lei pen­tru 21 de zile lucră­toare. Cum poţi trăi cu aceşti bani? Nu ne tre­buie firmă. Vrem să lucrăm ca şi până acum”, îşi arată nemulţu­mi­rea Larisa Sava­rin, anga­jată aici de 15 ani. „Ştiu că CRDM se judecă cu firma de cură­ţe­nie şi tre­buie să achite o amendă de vreo două mili­oane de lei, că noi deja tre­buia să lucrăm al tre­i­lea an şi nu am lucrat. Dar ei nu au chel­tuit nimic cu noi, nu au făcut cură­ţe­nie aici. Cen­trul a chel­tuit totul”, mai spune infir­miera.

Şi doamna Dusea e nemulţu­mită de sala­riul pro­pus de firma de cură­ţe­nie: „Am achi­tat 2300 de lei pe lună ser­vi­ci­ile comu­nale. Cu sala­riul pro­mis, nu voi mai putea plăti nimic. La vâr­sta noas­tră, nimeni nu ne mai anga­jează”, susţine infir­miera.

Din con­trac­tul indi­vi­dual de muncă pro­pus infir­mi­e­re­lor aflăm mai multe des­pre con­di­ţi­ile impuse de „Igiena Com­pany”. Potri­vit con­trac­tu­lui, anga­ja­tele sunt obli­gate să res­pecte nor­mele şi poli­ti­cile sta­bi­lite de anga­ja­tor, să dea pre­fe­rinţă inte­re­se­lor anga­ja­to­ru­lui, să uti­li­zeze cu atenţie teh­nica şi mobi­li­e­rul din dota­rea fir­mei. În caz con­trar, „cei care nu res­pectă cerinţele, vor fi nevo­iţi să accepte rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui. Tot­o­dată, firma are drep­tul de a schimba/transfera sala­ri­a­tul la alt post de muncă. Docu­men­tul mai pre­vede că durata tim­pu­lui de muncă e de patru ore zil­nic, sala­riul tari­far pe oră – 20 de lei (deşi firma are obli­ga­ţia con­trac­tu­ală să asi­gure o plată egală pen­tru o muncă cu valoare egală). Con­ce­diul anual – 28 de zile calen­da­ris­tice.

„Am refu­zat să sem­năm con­trac­tele. Acum, însă, con­trac­tul de achi­zi­ţie cu „Igiena Com­pany” a fost sem­nat şi nu mai avem înco­tro, deşi spe­răm că ceva s-ar schimba în bine”, con­chide Larisa Sava­rin. Potri­vit Ale­xan­drei Panuş, şefa Ser­vi­ci­u­lui resurse umane CRDM, 19 infir­mi­ere din cele 35 care acti­vează la insti­tu­ţie urmează a fi trans­fe­rate la „Igiena Com­pany” SRL. Dacă vor refuza, vor fi dis­po­ni­bi­li­zate.

„CRDM inves­teşte în uti­laj şi echi­pa­ment medi­cal. Sur­sele pro­prii nu ne per­mit să moder­ni­zăm insti­tu­ţia. Oferta „Igiena Com­pany” nu ne dez­a­van­ta­jează. Con­trac­tul e pen­tru 5 ani, iar ter­me­nul curge de la pune­rea în apli­care, chiar dacă, ofi­cial, docu­men­tul e sem­nat în 2013. Am deru­lat pro­ce­dura legală şi sun­tem obli­gaţi să res­pec­tăm anga­ja­men­tele”, a expli­cat şeful Secţiei juri­dice, CRDM, Dorin Josanu. El susţine că infir­mi­e­rele refuză să se anga­jeze deo­a­rece au frică de schim­bare: „Asu­pra lor nu se fac pre­siuni. Le-am con­vo­cat şi le-am anu­nţat că pro­iec­tul e în fază finală. Au avut timp ca să-şi dea sau nu acor­dul pen­tru trans­fe­rul la firma de cură­ţe­nie. Le-am spus că dacă doresc – se anga­jează, dacă nu – se dis­po­ni­bi­li­zează. În cazul con­ce­di­e­rii, res­pec­tăm pro­ce­dura legală: am anu­nţat ANOFM-ul, comi­te­tul sin­di­cal. Săp­tămâ­nal, le ofe­rim o zi liberă ca să-şi caute un loc de muncă. Dar, lumea e mai con­ser­va­toare, are frică de schim­bare”.

Între­bat ce garanţii există că firma îşi va onora obli­ga­ţi­ile, juris­tul a amin­tit de cla­u­zele con­trac­tu­ale care tre­buie res­pec­tate de ambele părţi şi de drep­tul de a acţiona în instanţa de jude­cată în cazul unor încăl­cări.

Firma de curăţenie creează haos în instituţiile contractante
Potri­vit curentul.md, în 2013, „Igiena Com­pany” a câş­ti­gat lici­ta­ţia de pres­tare a ser­vi­ci­i­lor de cură­ţe­nie în 5 insti­tu­ţii medico-sanitare: Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui; Insti­tu­tul Onco­lo­gic; Spi­ta­lul Cli­nic de Trau­ma­to­lo­gie şi Orto­pe­die; CRDM şi Insti­tu­tul Car­di­o­lo­gic, pe o peri­oadă de 5 ani. Potri­vit con­trac­te­lor, com­pa­nia se obligă să anga­jeze prin trans­fer infir­mi­e­rele insti­tu­ţi­i­lor vizate. „Cei anga­jaţi vor bene­fi­cia de cur­suri pro­fe­sio­nale de instru­ire şi for­mare. Com­pa­nia intenţio­nează să anga­jeze prin trans­fer 667 de infir­mi­ere şi să pres­teze ser­vi­cii de cură­ţe­nie timp de 5 ani”, arată sursa citată. Tot­o­dată, într-un inter­viu acor­dat ace­lu­iaşi por­tal, unul din­tre direc­to­rii com­pa­niei, Nicola Defanti, spune că, în urma unei lici­ta­ţii, „am pus în prac­tică teh­no­lo­gia, pro­fe­sio­na­lis­mul şi ino­va­ţia, de aceea astăzi sun­tem pre­zenţi în spi­ta­lele din Chi­şi­nău, unde desfă­şu­răm aceste ser­vi­cii. Per­so­na­lul folo­seşte instru­mente ino­va­toare, are o uni­formă şi o iden­ti­fi­care, lucrează în con­for­mi­tate cu pro­gra­mul euro­pean şi alte cerinţe”. „Igiena Com­pany” a sem­nat con­tracte de pres­tare a ser­vi­ci­i­lor la Insti­tu­tul Car­di­o­lo­gic şi la Spi­ta­lul Onco­lo­gic, unde acti­vează de mai bine de un an. „Mai multe infir­mi­ere de la Insti­tu­tul Car­di­o­lo­gic au fost eli­be­rate de la firma pri­vată de cură­ţe­nie, iar acum le roagă să revină pen­tru că nu are cine lucra cu un sala­riu de 1400 de lei. Au fost obli­gate să sem­neze, iar acum nu pot pro­testa, pen­tru că lucrează în bază de con­tract”, spune Eca­te­rina Sil­ves­tru.

La cele­lalte două insti­tu­ţii medico-sanitare, Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui şi Spi­ta­lul Cli­nic de Trau­ma­to­lo­gie şi Orto­pe­die, firma de cură­ţe­nie nu a fost accep­tată. „Nu ne con­ve­neau con­di­ţi­ile fir­mei. Bună­oară, ei nu vor să anga­jeze nicio infir­mieră pen­tru munca pe timp de noapte. Deşi prin exter­na­li­za­rea ser­vi­ci­u­lui de cură­ţe­nie se dorea efi­cien­ti­za­rea chel­tu­ie­li­lor, înţe­le­gem că nu poate fi vorba de eco­no­mii”, spune contabila-şefă a Spi­ta­lu­lui de Trau­ma­to­lo­gie, Gabriela Doagă. Potri­vit spe­cia­lis­tei, spi­ta­lul tre­buie să achite către „Igiena Com­pany” două mili­oane de lei pen­tru neres­pec­ta­rea con­trac­tu­lui de achi­zi­ţie, cos­turi pe care insti­tu­ţia nu le poate suporta. Din motive simi­lare, „Igiena Com­pany” nu acti­vează şi la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui. Ba mai mult, pla­nul de achi­zi­ţii publice al aces­tei insti­tu­ţii medi­cale pen­tru anii 2014, 2015 şi 2016 nu include achi­zi­ţio­na­rea ser­vi­ci­i­lor de cură­ţe­nie, ceea ce înseamnă că infir­mi­e­rele de aici sunt anga­jate ale insti­tu­tu­lui.

559-centrul-de-diagnostic2„Igiena Company” SRL – o companie din fonduri umanitare
„Pro­fe­sio­na­lism. Fia­bi­li­tate. Ino­va­ţie” – sunt prin­ci­pi­ile cu care „Igiena Com­pany” SRL încearcă să-şi atragă cli­enţii. Firma pres­tează ser­vi­cii de cură­ţe­nie în ofi­cii, în insti­tu­ţii sani­tare, hote­luri, apar­ta­mente sau chiar expo­zi­ţii. Cură­ţe­nia gene­rală costă de la 20 până la 30 de lei per m2, se arată pe www.igienacompany.md.

„Igiena Com­pany” SRL a fost fon­dată în 2008 ca între­prin­dere mixtă moldo-italiană, al cărei capi­tal social este for­mat din inves­ti­ţii stră­ine, iar din 2014 devine parte a Între­prin­de­rii cu Capi­tal Străin (ÎCS) „Defin-Group”. Potri­vit www.igienacompany.md, „expe­rienţa înde­lun­gată, abor­da­rea mana­ge­ri­ală euro­peană, instru­i­rea pro­fe­sio­nală a între­gii echipe per­mite com­pa­niei să asi­gure cli­enţi­lor ser­vi­cii de cali­tate îna­ltă cu res­pec­ta­rea stan­dar­de­lor euro­pene, nor­me­lor de secu­ri­tate a mun­cii şi a mediu­lui încon­ju­ră­tor. „Igiena Com­pany” are actu­al­mente 250 de anga­jaţi”.

Datele Came­rei Înre­gis­tră­rii de Stat arată că firma de cură­ţe­nie a fost înre­gis­trată la 29 sep­tem­brie 2008 sub denu­mi­rea „Între­prin­de­rea mixtă Igiena Com­pany Soci­e­tate cu Răs­pun­dere Limi­tată”, la 12 noiem­brie 2014 deve­nind SRL „Igiena Com­pany”. Aceasta are sediul pe str. Vlaicu Pâr­că­lab, 30 şi e admi­nis­trată de Nicola Defanti şi Ale­xan­dru Bot­na­riuc, mana­ge­rii ÎCS „Defin-Group” SRL.

Ale­xan­dru Bot­na­riuc, con­du­că­to­rul ÎCS „Defin-Group” SRL, mai ges­tio­nează afa­ce­rile altor două firme din ace­laşi grup: SRL „Fri­ggi­taly” (spe­cia­li­zată în pla­sa­rea cetă­ţe­ni­lor în câm­pul mun­cii) şi SRL „Paghe Light” (acti­vi­tate de import şi păs­trare a alco­o­lu­lui eti­lic; import, păs­tra­rea şi comer­ci­a­li­za­rea angro a pro­du­cţiei alco­o­lice), ambele fon­date în 2014, având sediul juri­dic pe str. Acad. Nata­lia Ghe­or­ghiu nr. 30, ap. 262, potri­vit www.bizzer.md.

„Dl Ale­xan­dru, de la firmă, a venit de multe ori la Cen­tru să ne con­vingă să sem­năm con­trac­tele. Să vedeţi ce maşină scumpă are”, zice una din­tre infir­mi­e­rele CRDM.

Atât Bot­na­riuc, cât şi Defanti au legă­tură cu Fun­da­ţia de cari­tate „Regina Pacis”. Bot­na­riuc este asis­tent de pro­iect, iar Defanti – par­te­ner al aces­tei orga­ni­za­ţii prin inter­me­diul fun­da­ţiei ita­li­ene „Fami­glia Defanti”. Într-un raport de acti­vi­tate al Fun­da­ţiei „Regina Pacis” din 2010, sunt adre­sate mulţu­miri fir­mei „Pro­fes­sio­nal Igiena Clea­ning”. Tot­o­dată, potri­vit pre­sei ita­li­ene, preşe­din­tele Fun­da­ţiei „Regina Pacis”, Cesare Lode­serto, a fost con­dam­nat repe­tat pen­tru o serie de ile­ga­li­tăţi. Ast­fel, în iulie 2005, Lode­serto a fost pedep­sit pen­tru vio­lenţă în fami­lie, în 2009 a fost con­dam­nat de Cur­tea de Con­turi din Ita­lia să plă­tească 133,651 de euro, pen­tru că a minţit în pri­vinţa imi­granţi­lor ile­gali adă­pos­tiţi, iar în 2012 preşe­din­tele „Regina Pacis” a fost con­dam­nat la 5 ani de închi­soare pen­tru calomnie, vio­lenţă, ame­ninţări şi răpi­rea mai mul­tor femei din R. Mol­dova şi Româ­nia, bene­fi­ci­are ale cen­tru­lui pen­tru imi­granţi din San Foca.

Firmele de curăţenie în instituţiile medicale, un eşec în reforma sănătăţii
În 2013, toamna, mai multe infir­mi­ere de la Spi­ta­lul Cli­nic Repu­bli­can (SCR) au pro­tes­tat, fiind nemulţu­mite că nu şi-au pri­mit sala­ri­ile pen­tru o lună şi jumă­tate. În con­se­cinţă, con­trac­tul cu firma de cură­ţe­nie a fost rezi­liat. În ace­laşi timp, un raport al Curţii de Con­turi relevă că firma „Esc – Pur” SRL a ocu­pat un spa­ţiu de 65 m2 în incinta SCR în lipsa unui con­tract de loca­ţiune, nea­chi­tând taxele pen­tru ser­vi­cii şi gene­rând neîn­ca­sa­rea veni­tu­ri­lor în sumă de 46,9 mii de lei şi supor­ta­rea unor chel­tu­ieli nejus­ti­fi­cate în sumă de 15,4 mii de lei.

O situ­a­ţie simi­lară de ine­fi­cienţă a exter­na­li­ză­rii ser­vi­ci­i­lor neme­di­cale întâl­nim şi la Spi­ta­lul de Urgenţă. Zeci de infir­mi­ere de la această insti­tu­ţie au orga­ni­zat un pro­test în mar­tie 2015 pen­tru că „Esc – Pur” SRL nu le-a dat sala­rii, le-a redus con­ce­di­ile şi nu le-a achi­tat indem­ni­za­ţi­ile soci­ale. Din spu­sele anga­ja­te­lor de la Spi­ta­lul de Urgenţă, con­trac­tul de muncă cu com­pa­nia de cură­ţe­nie expiră în luna mai a aces­tui an. Con­form date­lor Agenţiei de Achi­zi­ţii Publice, „Esc – Pur” SRL a câş­ti­gat pe par­cur­sul ulti­mi­lor doi ani peste 7 mili­oane de lei, iar la sfârşit de 2014 a mai câş­ti­gat un ten­der pen­tru ser­vi­ci­ile de clea­ning în alte nouă spi­tale.

Con­form Rapor­tu­lui Curţii de Con­turi cu pri­vire la per­for­manţa sis­te­mu­lui de achi­zi­ţii publice, exter­na­li­za­rea ser­vi­ci­i­lor neme­di­cale (spă­lă­to­rie, cură­ţe­nie şi ali­men­ta­ţie) a fost efec­tu­ată în lipsa unui stu­diu de feza­bi­li­tate care să demon­streze nece­si­ta­tea şi ris­cu­rile exter­na­li­ză­rii ser­vi­ci­i­lor menţio­nate şi a unei moni­to­ri­zări din par­tea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii a pro­ce­su­lui de exter­na­li­zare.

Potri­vit Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii, trep­tat, toate insti­tu­ţi­ile medi­cale vor trece la exter­na­li­za­rea ser­vi­ci­i­lor neme­di­cale, ceea ce ar însemna o mai mare res­pec­tare a regu­li­lor de igienă în spi­tale. „Exter­na­li­za­rea ser­vi­ci­i­lor spi­ta­li­ceşti neme­di­cale… ar putea reduce cos­tu­rile fixe, pen­tru ca resur­sele rămase să fie dire­cţio­nate spre ame­li­o­ra­rea cali­tă­ţii ser­vi­ci­i­lor medi­cale”, se arată în Stra­te­gia de dezvol­tare a sis­te­mu­lui de sănă­tate în peri­oada 2008 — 2017.

Amin­tim că dis­cu­ţi­ile des­pre exter­na­li­za­rea ser­vi­ci­i­lor neme­di­cale au înce­put încă în 2011.

Sursa : zdg.md