Chirtoacă îl apără pe Brânzaniuc „Dacă activezi 5 sau 10 ani în servicul public, gata ești hoț”Dorin Chir­toacă, edi­lul capi­ta­lei îl apără pe Vadim Brân­za­niuc, șeful Direc­ției rela­ții cu publi­cul a Pri­mă­riei Chi­și­nău, des­pre care, săp­tămâna tre­cută, a fost publi­cată o inves­ti­ga­ție jur­na­lis­tică care pre­zintă ave­rea deți­nută de acesta.

Edi­lul s-a ară­tat nemul­țu­mit de soci­e­tate și jur­na­liști, care au impus o idee ero­nată. „La noi a apă­rut o pre­zum­ție de hoției. Dacă acti­vezi 5 sau 10 ani în ser­vi­cul public, gata esti hoț. Fie­care are drep­tul să-și facă o casă mai modestă sau mai puțin moestă. Casa dom­nu­lui Brân­za­niuc este pusă pe numele dum­ne­a­lui, el nu a vrut să ascundă ceva”, a sub­li­niat Chir­toacă.

Tot­o­dată, Dorin Chir­toacă le-a soli­ci­tat tutu­ror func­țio­na­ri­lor de la pri­ma­rie să-și publice ave­rea pe site-ul insti­tu­ției, pen­tru a evita ori­care alte spe­cu­la­ții. „Decla­rați to ce aveți și nu vom ajunge în ast­fel de situ­a­ții”, a men­țio­nat edi­lul.

 

Sursa : zdg.md